İstanbul 2010 Tiyatro Eğitimi Buluşması

SEMPOZYUM/SYMPOSIUM

7-8 Mayıs/May 2010                                                                                                

 Istanbul 2010 Uluslararası Tiyatro Eğitimi Buluşması
Istanbul 2010 International Encounters on Theatre Education
Yer/Venue: Küçük Sahne, Beyoğlu, İstanbul

Avrupa Üniversiteleri Tiyatro Şenliği kapsamında düzenlenen İstanbul 2010 Uluslararası Tiyatro Eğitimi Buluşması, Türkiye’de ve Avrupa’da tiyatro eğitiminin bugünkü dinamiklerini tartışmaya açmayı hedefliyor. Oyunculuktan, tiyatro araştırmalarına, oyun yazarlığından, yönetmenliğe ve sahne sanatları yönetimine değin tiyatro eğitiminin pek çok yönünü kapsayan bu önemli buluşmaya tiyatro ve sahne sanatları alanında çalışan Avrupa ve Türkiye’den akademisyenlerin yanısıra üniversite tiyatrosuna emek veren profesyoneller de katılıyor. Buluşmanın öne çıkan tartışma konuları; 2000’den bu yana müfredatlarda yapılan değişiklikler, Bologna süreci çerçevesinde tiyatro eğitimi, alanlar arası işbirlikleri ve disiplinlerarasılık, teori ve pratik diyalogu, üniversite tiyatroları, festivaller ve mesleki uygulamalar olarak sayılabilir.

 İstanbul 2010 Uluslararası Tiyatro Eğitimi Buluşması geçtiğimiz yıl Türkiye Üniversiteleri Tiyatro Şenliği kapsamında düzenlenen ve Türkiye’de tiyatro eğitimini araştıran sempozyumun devamı niteliğini de taşıyor. Tiyatro Eğitiminin Dünü, Bugünü Yarını başlığını taşıyan sempozyum ülkemizdeki tiyatro eğitiminin başlangıçtan günümüze uzanan süredeki kırılmalarını, tiyatro eğitimi veren ancak farklı kurumsal kimlikleriyle kendi ekolünü oluşturmuş eğitim kurumlarını resmederek geleceğe dönük beklenti ve öngörülerin dile getirilmesine olanak sunmuştu.

Bu yıl Avrupa Üniversiteleri Tiyatro Şenliği çatısı altında gerçekleşecek olan İstanbul 2010 Uluslararası Tiyatro Eğitimi Buluşması ile Türkiye ve Avrupa çapında hızla değişmekte olan öğrenci profiliyle dönüşen eğitim sistemlerinin farklı açıları odağa taşınıyor.

Istanbul 2010 International Encounters on Theatre Education organized within European Universities Theatre Festival will seek to explore the dynamics of theatre education in Turkey and Europe today. In addition to academicians from prominent Turkish and European theatre and performing arts departments, professionals who worked for university theatres will also participate in the symposium. The symposium will encompass such disciplines as acting, directing, playwriting as well as theatre studies and theatre management. The Symposium is a continuation of the symposium on theatre education in Turkey which was organized within the Turkish Universities Theatre Festival in 2009. This year’s symposium program will provide a discussion forum for the new developments in curricula since 2000, the Bologna process, Erasmus, collaborative work between interrelated disciplines, the dialogue between theory and practise, university theatres, festivals and professional practise.

 

Sempozyum koordinatörleri: Burcu Yasemin Şeyben, Özlem Hemiş Öztürk

Symposium coordinators         

SEMPOZYUM PROGRAMI /SYMPOSIUM PROGRAMME   7-8 Mayıs/May 2010                                                                                                 

İstanbul 2010 Uluslararası Tiyatro Eğitimi Buluşması
Istanbul 2010 International Encounters on Theatre Education
Yer/Venue: Küçük Sahne, Beyoğlu, İstanbul

 

 
 
 
Tüm gün/All day İstanbul’a Geliş /Arrival to Istanbul Sempozyum konuklarımız havaalanından otele ulaşımları sağlanacaktır. All the participants of the conference will be taken from  the airport to their hotel.  
Zamanı bildirilecek/TBA Buluşma/Gathering 2010 Ajansında tiyatro eğitimi veren akademisyenlerle Uluslararası Üniversite Tiyatroları Derneği (IUTA-AITU) tanıtım buluşması A gathering to introduce International University Theatre Association (IUTA-AITU)in 2010 Agency to Turkish theatre scholars  
         
09:30-09:45 Açılış/Opening Session:      
  Dikmen Gürün Açılış konuşması Opening speech  
    Prof. Dr., Oyunculuk Bölümü Öğretim Üyesi, Maltepe Üniversitesi Dr., Professor of Acting Department, Maltepe University  
09:45-10:15 Jean-Marc Larrue Üniversite tiyatroları: roller, kimlikler, paradokslar, ağlar University theatre: roles, identities, paradoxes, networks  
    Prof., Uluslararası Üniversite Tiyatroları Derneği (IUTA-AITU) Başkanı;   Öğretim Üyesi,  Collège de Valleyfield President of the International University Theatre Association (IUTA-AITU); professor of theatre history and theory at Collège de Valleyfield  
         
10:15-11:30 1. Oturum/1st Session: Müfredatlar: 2000’den günümüze yenilikler Curricula: What is new since 2000?  
  Tartışmacı/Discussant:      
  Metin Balay Prof. Dr., Tiyatro Bölüm Başkanı, Yeditepe Üniversitesi Dr., Professor and Head of Theatre Department, Yeditepe University  
  Konuşmacılar/Speakers:      
  Teresa Brayshaw Eğitim alanımız nedir? Where are your training grounds?  
    Prof., Sahne Sanatlari Bölüm Başkanı ve Ögretim Üyesi, Leeds Metropolitan Üniversitesi Professor and Director of Performing Arts at Leeds Metropolitan University  
  Kadir Çevik Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Tiyatro
Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı’nın
pedagojik yapısının değerlendirilmesi: 
Oyunculuk Anasanat Dalı müfredatına
yapısal bir bakış
An evaluation of the pedagogical structure
of Faculty of Language History and
Geography Theatre Department: a structural perspective to the curriculum of Acting Department
 
    Yrd. Doç. Dr., Oyunculuk Sanatı Bilim Dalı Başkanı, Ankara Üniversitesi Dr., Assistant Professor and Head of Acting Department, Ankara University  
  Sibel Sönmez Erdenk Yaratıcı ruhun yöntemci kırbacı:
Üniversite
The methodist whip of the creative
soul: University
 
    Yrd. Doç. Dr., Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Dr., Assistant Professor of Performing Arts Department, Dokuz Eylül University  
         
11:30-11:45 Kahve Arası/Coffee Break      
         
11:45-13:00 2.Oturum/2nd Session: Tiyatro eğitiminde disiplinlerarası yaklaşımlar Interdisciplinary approaches in theatre education  
  Tartışmacı/Discussant:      
  Selda Öndül Doç. Dr., Tiyatro Bölümü Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Dr., Associate Professor of Theatre Department, Ankara University  
  Konuşmacılar/Speakers:      
  Fakiye Özsoysal Tiyatro kuramı ve eleştirisi,
düşünsellik ve yaratıcılık: Tiyatro
eğitiminde disiplinlerarası yaklaşım
Theory and criticism of theatre,
intellectuality and creativity:
an interdisciplinary approach in
theatre education
 
    Doç. Dr., Tiyatro Eleştirisi ve Teorisi Anabilim Dalı Başkanı, İstanbul Üniversitesi Dr., Associate Professor and Head of of Theatre Criticism and Theory Department, Istanbul University  
  Steve Purcell HAREKETE GEÇMEK YA DA ORADA OLMAK? – Disiplinlerarası tiyatro performansının anlaşılabilirliği için yer açma çabası  BEING MOVED OR BEING THERE? – The struggle to clear space for the intelligibility of interdisciplinary theatre performance  
    Prof., Sanat ve Kültür Fakültesi Dekanı, York St. John Üniversitesi Professor, Dean of Arts and Culture. York St John University  
  Aylin Kalem Görüntü, algı ve hareket Moving image, perception and movement  
    Sahne Sanatları Öğretim Görevlisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Faculty Member of Performing Arts, Istanbul Bilgi University  
         
13:00-14:00 Ara / Break 2010 Ajansı’nda sandviç ikramı Sandwich lunch at the venue  
         
14:00-15:15 3. Oturum/3rd Session: Tiyatro eğitiminde Bologna süreci, uluslararası işbirlikleri ve ilişkiler Bologna, international collaborations and networks in theatre education  
  Tartışmacı/Discussant:      
  Murat Tuncay Prof. Dr., Sahne Sanatları Bölüm Başkanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Dr., Professor and Head of Department of Performing Arts, Dokuz Eylül University  
  Konuşmacılar/Speakers:      
  Platon Mavromoustakos Epidavros yaz okulu: Antik Yunan Tiyatrosu üzerine bir işbirliği ve araştırma ağı örneği Intensive Course in Epidavros: an
example of collaborative work and a research network on ancient drama
 
    Prof. Dr., Tiyatro İncelemeleri Öğretim Üyesi, Atina Üniversitesi Dr., Professor of Department of Theatre Studies, National and Kapodistrian University of Athens  
  Levan Khetaguri Tiyatro eğitiminin pratiği ve teorisi: Bologna öncesi ve sonrası Practice and theory of the theater education: Before and after Bologna  
    Prof. Dr., Shota Rustaveli Gürcistan Devlet Tiyatro ve Film Üniversitesi Rektör Yardımcısı; Dünya Tiyatro Tarihi Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programları Yürütücüsü Dr., Professor and Vice Rector of Shota Rustaveli Theatre and Film Georgian State University: Leader of BA, MA, PHD programs in world theatre history  
  Mustafa Sekmen Üniversite, tiyatro ve uluslararası
ağlar
University, theatre and international networks  
    Doç. Dr., Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Dr., Associate Professor of Performing Arts Department, State Conservatory in Anadolu University  
         
15:15-15:30 Kahve Arası / Coffee Break      
         
15:30-16:45 4. Oturum/4th Session: Üniversite Tiyatroları University Theatres  
  Tartışmacı/Discussant:      
  Kerem Karaboğa Doç Dr., Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Başkanı, İstanbul Üniversitesi Dr., Associate Professor and Head of Theatre Criticism and Dramaturgy Department, Istanbul University  
  Konuşmacılar/Speakers:      
  Françoise Odin Bilimsel eğitimin hizmetinde sanatsal kültür ve uygulama An artistic culture and practice, at the service of scientific training  
    Prof. Dr., Ulusal Uygulamalı Bilimler Enstitüsü, Tiyatro Araştırmaları Direktörü, Lyon Üniversitesi Dr., Professor, University of Lyon, Head of the Theatre-studies at Institut National des Sciences Appliquées  
  Atila Alpöge Genç olmak ve tiyatro yapmak Being young and doing theatre  
    Yazar Writer  
  Ahmet Bülent Acar ODTÜ Oyuncuları tiyatro geleneği The theatre tradition of ODTÜ Players  
    ODTÜ Oyuncuları Üyesi Member of METU Actors  
18:00 Akşam Yemeği/Dinner Sempozyum katılımcılarıyla akşam yemeği Symposium dinner with all the speakers  
         
20:00 Oyun / Performance-Avrupa Üniversiteleri  Tiyatro Şenliği/ European Universities Theatre Festival “Kral Ölüyor”, Ionesco, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Anasanat Dalı, Yer: DT CEVAHİR 2 Le Roi se Meurt, Ionesco, by Istanbul University State Conservatory Theatre Departmen, Venue: DT CEVAHIR 2  
         
8 Mayıs 2010, Cumartesi / 8 May 2010, Saturday    
         
10:00-11:15 5. Oturum/5th Session: Teori ve Pratik Theory and Practise  
  Tartışmacı/Discussant:      
  Türel Ezici Dr., Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi Dr., Faculty Member of Theatre Department in State Conservatory in Hacettepe University  
  Konuşmacılar/Speakers:      
  Yavuz Pekman Teori ve pratik arasında bir köprü
olarak tiyatro eğitimi
The theatre education as a bridge
between theory and practice
 
    Yrd. Doç Dr., Dramaturji ve Dramatik Yazarlık Sanatı Anabilim Dalı Başkanı, İstanbul Üniversitesi Dr., Assistant  Professor and Head of Dramaturgy and Dramatic Writing Department, Istanbul University  
  Zerrin Yanıkkaya Hangi teori, hangi pratik Which theory,  which practice  
    Yrd. Doç. Dr., Tiyatro Bölümü Öğretim Üyesi, Yeditepe Üniversitesi Dr., Assistant Professor of Theatre Department, Yeditepe University  
  John Freeman Müfredatı yeniden sahnelemek: üniversite tiyatroları ve mesleki uygulamalar arasındaki ilişkiyi tartışmak Re-staging the Curriculum: negotiating the relationship between university theatre and professional practice