Kültür Sanat Projelerine Dönük Yardım Yönetmeliği Değişti

’Kültür ve Turizm Bakanlığınca yerel yönetimlerin, derneklerin ve vakıfların projelerine yapılacak yardımlara ilişkin yönetmelik’’ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Eski yönetmelikte ‘Bu yönetmelik, yerel yönetimlerin, özel tiyatroların ve asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıfların projelerine Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden yardım yapılması ve bu yardımların kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar” şeklinde ifade edilen kapsamından ‘özel tiyatro” ifadesi çıkarıldı.

Aynı yönetmeliğin 4’üncü maddesinde yer alan tanımlarda da değişikliğe gidildi. Buna göre, eski yönetmelikte yer alan ”özel tiyatro”, ”sanat sezonu” tanımları kaldırıldı, ayrıca ‘teşekkül” tanımındaki ”Yardım yapılacak yerel yönetim, dernek, vakıf ve özel tiyatro” ifadesi, ‘Yardım yapılacak yerel yönetim, dernek ve vakıf” olarak değiştirildi.

Yönetmelikte yer alan başvuru, değerlendirme komisyonu ve değerlendirme ölçütlerini belirleyen 7. maddenin (b) fıkrasında yer alan ”Başvuruyu yapan özel hukuk tüzel kişisi ise kuruluş sözleşmesi veya senedinin onaylı örneği, yerel yönetimlerde kurumun adı, gerçek kişilerde nüfus cüzdanının onaylı örneği” ifadesi de ”Başvuruda bulunan teşekkül dernek ise tüzüğünün, vakıf ise senedinin İl Müdürlüğü veya noter tarafından onaylı örneği” olarak düzenlendi. Yeni yönetmelikte eklenen (e) fıkrasıyla ”Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, etkinlik tarihinden önce yeni tarihli detaylı etkinlik programı ve mülki idare amirliğinden yeniden alınacak izin belgesi” hükmü getirildi.

Eski yönetmelikteki ”Değerlendirme Komisyonları” başlığı ”Değerlendirme Komisyonu” olarak değiştirildi. Yapılan değişiklikle, hangi projeye ne kadar yardım yapılacağına müsteşar başkanlığında ilgili müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanından oluşan komisyon karar verecek.

Yönetmeliğin 10. maddesinin birinci fıkrası, ”Bakan tarafından onaylanan yardımlar, protokol yapılmasını müteakip ödenir” ifadesi ”Bakan tarafından onaylanan yardımlar, etkinlik raporlarının ilgili genel müdürlüğe gönderilmesi, gerekli incelemelerin tamamlanması ve protokol yapılmasını müteakip ödenir. Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek projelerde ise etkinlik raporlarının ilgili genel müdürlüğe ulaşması beklenmeksizin gerekli incelemelerin tamamlanması ve protokol yapılmasını müteakip ödeme yapılabilir” şeklinde değiştirildi.

Eski yönetmelikte ”Yardımın kullanılması, izlenmesi ve denetlenmesi” başlığı altında yer alan 12. maddenin ikinci fıkrası ”Teşekküllerin etkinlikleri İl Müdürlüğü personelince izlenir, teşekküller tarafından düzenlenen sonuç raporlarının ve harcama belgelerinin İl Müdürlüğüne ibrazından sonra etkinlik raporu ile birlikte protokol imzalatılarak ilgili genel müdürlüğe gönderilir. Etkinliklerin izlenememesi halinde yardımların amacına uygun olarak harcanıp harcanmadığını tespit için; projelere ilişkin bilgi, belge, kayıt ve raporlar ile basında çıkmış haber veya görüntülü dijital dokümanlar esas alınarak etkinlik raporu hazırlanır”, üçüncü fıkrası ”Teşekküller, sonuç raporlarını projelerinin bitimini müteakip en geç 10 gün içerisinde il müdürlüklerine teslim etmek zorundadırlar” şeklinde değiştirildi.

Eski hükme göre, teşekküllerin proje konusu faaliyetleri bakanlık personeli tarafından izleniyordu. Teşekküllerin yardımın amacına uygun olarak harcanıp harcanmadığına ilişkin bilgi, belge ve kayıtların da İl Kültür ve Turizm müdürlüklerine verilme zorunluluğu vardı.

Özel tiyatrolara ilişkin başvurular, özel tiyatroların projelerine yapılacak yardımlara ilişkin münhasır yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar eski yönetmeliğe göre değerlendirilecek.

Focus Haber