55 Milyon Bize Çıkarsa Tiyatroya Yatırım Yapacağız

yukselsengul2Yüksel Şengül’ün Sanat Mahal’in kurucularından Mert Fırat ve Didem Balçın ile yaptığı röportajın bir bölümünü yayınlıyoruz.

Bahariye’deki Moda Sahnesi’nde buluştuk Mert Fırat ve Didem Balçın’la. Bursa’daki Sanat Mahal’in kurucuları arasında olan iki sanatçıyla, tiyatroyu, yapılan çalışmaları ve yeni projeleri konuştuk.

Ön­ce her iki­ni­zi de teb­rik edi­yo­rum. Si­zin dı­şı­nız­da 8 or­ta­ğın da­ha ol­du­ğu Sa­nat Ma­hal, ekim ayın­da ka­pı­la­rı­nı aç­tı. Sa­nat Ma­ha­l’­le il­gi­li ne­ler söy­le­mek is­ter­si­niz?

Di­dem Bal­çın: Sa­nat Ma­hal ka­pı­la­rı­nı 9 Eki­m’­de aç­tı. Ken­di­mi­ze öz­gü bir sa­nat an­la­yı­şı­mız var. Ay­nı fi­kir­de olan sa­nat­çı ar­ka­daş­lar­la oluş­tur­duk Sa­nat Ma­ha­l’­i… İçin­de ol­mak­tan mut­lu ol­du­ğu­muz bir yer. Bur­sa­’da, Ni­lü­fer İl­çe­si­’n­de yer alı­yor.
Mert Fı­rat: Sa­nat Ma­ha­l’­in için­de bir ti­yat­ro sa­lo­nu, iki si­ne­ma, bir atöl­ye, bir de kü­tüp­ha­ne bu­lu­nu­yor. Her şey sa­nat için…
Di­dem Bal­çın: Sa­nat Ma­hal bi­zim ço­cu­ğu­muz gi­bi. Onun üze­ri­ne he­pi­miz ade­ta tit­ri­yo­ruz, il­gi gös­te­ri­yo­ruz.

Sa­nat Ma­hal ne­den Bur­sa­’da?

Mert Fı­rat: Bur­sa bi­zim için tec­rü­be ala­nı­dır. Biz Sa­nat Ma­ha­l’­in Ma­hal kıs­mın­da, ya­ni ma­hal­ley­le en­teg­re bi­çim­de ça­lış­mak için ça­ba­lı­yo­ruz.

Ün­lü­le­ri ge­ti­ri­yor­su­nuz…

Mert Fı­rat: Star­la­rı ge­tir­mek de­ğil, ama­cı­mız ma­hal­le­yi star­laş­tır­mak. Sa­nat­la iliş­ki­lerini sağ­lam­laş­tır­mak.
Di­dem Bal­çın: Ço­cuk­lar­la ça­lış­ma­la­rı­mız var. Sa­bah­tan ak­şa­ma ka­dar de­vam eden atöl­ye ça­lış­ma­la­rı­mız var.
Mert Fı­rat: Ma­sal oku­lu­muz, ya­zar­lık ve do­ğaç­la­ma atöl­ye­miz var. Şim­di Ti­yat­ro Spo­ru Li­gi­’ni ku­ru­yo­ruz.

Ne­dir bu?

Mert Fı­rat: Tu­lu­at ge­le­ne­ği­nden ge­len do­ğaç­la­manın yer al­dı­ğı bö­lüm.

İş­ler na­sıl gi­di­yor?
Di­dem Bal­çın: Sa­nat Ma­hal ka­pı­la­rı­nı 2.5 ay ön­ce aç­tı ama ser­gi­le­nen oyun­la­rı­mız­da boş kol­tuk yok, atöl­ye­le­ri­miz, viz­yon­da­ki film­le­rin oy­na­dı­ğı iki si­ne­ma sa­lo­nu­muz ke­za do­lu.

Sa­nat Ma­ha­l’­in he­def­le­ri?..

Di­dem Bal­çın: İs­tan­bu­l’­dan oyun­la­rı Sa­nat Ma­ha­l’­e ge­ti­ri­yo­ruz. Şim­di­ki he­de­fi­miz Sa­nat Ma­ha­l’­in ken­di oyu­nu­nu sah­ne­ye­ koymak. Ha­zır­lık­ sü­rü­yor.
Mert Fı­rat: Te­mel amaç­la­rı­mız­dan bi­ri­si sah­ne bu­la­ma­yan ti­yat­ro top­lu­luk­la­rı­na ku­cak aça­bil­mek. Ge­rek Sa­nat Ma­ha­l’­de ge­rek ka­pı­la­rı iki yıl­dır açık olan Mo­da Sah­ne­si­’n­de bu­nu yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz.

Bir yandan dizi, bir yandan tiyatro… Kendine zaman ayırabiliyor musun?

Didem Balçın: Yoğun çalışma temposuna alıştım. Arada kitap da okuyorum, film de izliyorum.

Baban Nihat Fırat’ın sağlığı nasıl?

Mert Fırat: Böbrek nakli yapıldı, prostat ameliyatı oldu. İyi olacak.

SANAT ZENGİNLEŞSİN

Mil­li Pi­yan­go­’nun yıl­ba­şın­da­ki bü­yük ik­ra­mi­ye­si 55 mil­yon li­ra… Si­ze çı­kar­sa ne ya­par­sı­nız?

(Di­dem Bal­çın ve Mert Fı­rat gü­lü­yor… Bu so­ru­yu bir­lik­te ce­vap­lı­yorlar): Mil­li Pi­yan­go­’nun yıl­ba­şı ik­ra­mi­ye­si bi­ze çı­kar­sa, söz ve­ri­yo­ruz o 55 mil­yon li­ray­la Tür­ki­ye­’de 55 ta­ne Sa­nat Ma­hal aça­rız. Ce­bi­miz de­ğil sa­na­tı­mız, ti­yat­ro­muz zen­gin­leş­sin.

BİRLEŞTİRİCİ BİR HAREKET YARATTIK

Mert Fırat, kurucusu olduğu ihtiyacharitasi.org için ne söyler?
Mert Fırat: Türkiye’de şehir ve mahalle temelinde ihtiyaçların vatandaş katılımı ile duyurulmasını hedefledik. Harita tabanlı olarak duyurulan ihtiyaçların karşılanmasını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Birleştirici bir hareket yaratmak istedik.

Bu ihtiyaç haritasının içinde neler var?
Mert Fırat: Her türlü ihtiyaçlar var. Dayanışma üzerine kurulmuş bir platform. Kimse para bağışlamıyor. Sadece ihtiyaç sahipleri var.

Kül­tür Ba­kan­lı­ğı­’n­dan des­tek al­dı­nız mı ya da alı­yor mu­su­nuz?
Mert Fı­rat: Ba­kan­lı­ktan alı­na­cak des­te­ği açı­lı­şı­mız ge­cik­ti­ği için ka­çır­dık. Seneye baş­vu­ra­ca­ğız.

Ka­zan­dığı­nı­zı ya­ta ka­ta de­ğil, yi­ne sa­na­ta ya­tır­dı­nız.

Di­dem Bal­çın: Sa­nat Ma­ha­l için har­ca­dı­ğım pa­ra­yı dü­şün­me­dim bile. Bizim çocuğumuz gibi, her zaman üzerine titriyoruz.
Mert Fı­rat: Ma­hal­le­’nin ih­ti­ya­cı­nı, biz kar­şı­lı­yo­ruz.
Di­dem Bal­çın: Di­le­rim, Tür­ki­ye­’de­ki Sa­nat Ma­ha­l’­le­rin sa­yı­sı ço­ğa­lır, genç­ler de sa­na­tı se­ver.

Sözcü