11. Sayı Üzerine

Mimesis Tiyatro/Çeviri Araştırma Dergisi’nin bu sayısı İstanbul Al­ternatif Tiyatrolar Platformu (İATP) tarafından hazırlanan “2004 Şen­likler” başlıklı dosyayla açılıyor. İATP, kendisine dâhil topluluklar ta­rafından yürütülen çalışmaları ve tartışmaları belgelemek ve kamuo­yunca ulaşılabilir kılmak amacıyla yıllık bir bülten çıkarıyordu ve çı­karmaya devam ediyor. Ancak ilerideki sayfalarda görülebileceği üze­re İATP tarafından bir bülten kapsamını aşan kaynak niteliğinde bir araştırma inceleme dosyası üretilince Mimesis‘in bu ürüne sayfala­rında yer vermesi fikri ortaya çıktı. Bu dosyayla tiyatro yayıncılığı alanında kurumlar arası üretken bir işbirliği için hem somut bir örnek ortaya çıkartılıyor hem de ileriye dönük ümit verici bir adım atılmış oluyor. “Şenlikler Dosyası”nda yer alan on yazı, İATP’nin ama­tör/alternatif tiyatro şenliklerine yönelik geçtiğimiz yıl yürüttüğü ya­zılı tartışmalar sonrasında üretildi ve sayıları gün geçtikçe artan amatör/alternatif şenlikler üzerine bir analiz geliştirmek amacıyla ka­leme alındı. Mimesis 11’in ikinci dosyası yine bir İATP etkinliğiyle il­gili: Dosyanın içeriğini 2004 yılı Şubat ayında düzenlenen ve yürütü­cülüğünü Tiyatro Boğaziçi’nin yaptığı Fiziksel Aksiyon Atölyesi ile il­gili yazı ve çeviriler oluşturuyor. Dosyanın açılış yazısı etkinlikle ilgili kuramsal ve uygulamaya dönük bir değerlendirme sunarken, İATP Eğitim Araştırma Komisyonu tarafından etkinlik sırasında sunulan bir seminerden yola çıkılarak kaleme alınan sonraki  yazı   ise Stanislavski’nin oyunculuk yönteminin evrimini konu ediniyor ve “Sistemin Kısa Tarihçesi” başlığını taşıyor. Dosyayı tamamlayan çevi­riler ise Stanislavski’nin “Fiziksel Aksiyon Yöntemi” ile ilgili yaşamı­nın son döneminde geliştirdiği çeşitli çalışmalar hakkında bilgi veri­yor ve Brecht’in bu çalışmalara ve genelde Stanislavski’ye yönelik ya­şamının son dönemlerinde değişen fikirleri hakkında bilgi sahibi ol­mamızı sağlıyor.

Derginin sonraki bölümünü ise çeşitli konularda yazılmış üç bağım­sız yazı oluşturuyor. Bülent Sezgin tarafından kaleme alman “Tiyatro Alanındaki Kültürel Politik Gelişmeler, ‘Alternatif Mekân Arayışları ve İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu (İATP)” başlığını taşıyor ve son yıllarda tiyatro dünyasında yaşanan gelişmeleri politik bir bakış açısıyla değerlendirmeyi amaçlıyor. Nurhan Tekerek tarafından ka­leme alman ikinci yazı “Arnold Wesker’in Dünyası ve Son Oyunların­dan İki Örnek” başlığını taşıyor. Nurhan Tekerek bu yazısında savaş sonrası İngiliz yazarlar kuşağından Wesker’in henüz Türkçe olarak yayınlanmamış Boylam ve İnkâr adlı iki oyununu inceliyor. Bu bö­lümdeki son yazı olan “Klasikleri Yeniden Yorumlamak”da yazar Fı­rat Güllü, 2004 yılındaki İstanbul Amatör Tiyatro Günleri’nde sergi­lenen üç oyundan yola çıkarak klasiklerin günümüzde nasıl sergi­lenmesi gerektiğine ilişkin bir tartışma geliştirmeye çalışıyor.

Mimesis‘in 11. sayısı Tiyatro Boğaziçi’nin 2002-2003 sezonunda sergile­diği eğitim prodüksiyonu Berber Hikâyeleri ile ilgili bir dosyayla ta­mamlanıyor. Dosya içerisinde oyunun Tiyatro Boğaziçi tarafından ser­gilenen son versiyonunun metni ve değerlendirme yazıları yer alıyor.

Kasım 2005

Bu sayıya katkıda bulunanlar:

Deniz Aydın, Meltem Bilir, Duygu Çavdar, Erdoğan Çete, Özgür Çiçek, Baran Dalga, Azade Diykan, Fırat Güllü, Melek Güney, Deniz Kaptan, Kerem Karaboğa, Erdem Kayalar, Ali Kılıç, Setenay Özaydemir, Ömer Özdinç, Bülent Sezgin, Canan Tanır, Bora Tanyel, Nurhan Tekerek, Fatma Tulum, Ozan Uysal, A. Cüneyt Yalaz, Emrah Yaralı