15. Sayı Üzerine

Mimesis Tiyatro/Çeviri Araştırma Dergisi’nin bu sayısı, Suzuki Tiyat­rosu dosyası ile açılıyor. Dosya, İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eğitmen­liği ve Dramaturji Bölümü’nde doktora öğrencisi olan Özlem Hemiş Öztürk’ün kaleme aldığı, Japon tiyatro yönetmeni Tadashi Suzuki’nin çalışmalarını tanıtan ve tarihselleştiren bir giriş yazısı ile açılıyor. Bu yazıyı, Suzuki tiyatrosunu geleneksel Japon tiyatrosu ve Batılı form­larla olan ilişkisi bağlamında inceleyen, prodüksiyonları değerlendi­ren, Suzuki yöntemini ve oyunculuk eğitimini tanıtan çeşitli yazılar ve Suzuki ile yapılmış bir söyleşi izliyor.

Suzuki dosyasının hemen ardından Tiyatro Bağlamında Kültürel Ço­ğulculuk Dosyası geliyor. Bu dosya, çok-kültürlü/kültürler arası/kültürel çoğulcu tiyatro alanını kavramsallaştıran “Karşılıklı Kültürel Tiyatro Uygulamaları’nın Topografyasına Doğru” başlıklı bir metinle açılıyor. Ardından İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu Girişimi’nin düzenlediği İATG 2008 şenlik programında yer alan iki etkinliğe ait belgelere yer veriliyor: Berberyan Kumpanyası üyesi Boğos Çalgıcıoğlu ve Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST) üyesi Fırat Güllü’nün birlikte hazırladıkları “Osmanlı Tiyatrosu Tarihçiliğine Eleştirel Bir Ba­kış Denemesi” başlıklı seminer ve İkna Sarıaslan’ın Ermenice yazdığı, Bercuhi Berberyan’ın Türkçeleştirip yönettiği ve Boğos Çalgıcıoğlu’nun okuma tiyatrosu formatında yorumladığı “Günbatımında Todori” adlı şiirin Ermenice ve Türkçe metni yayınlanıyor.

Mimesis 15’te yer alan üçüncü dosya, Tiyatro Boğaziçi’nin geçmiş dö­nemde sahnelediği bir prodüksiyonla ilgili belgelerden oluşuyor: Bir Oyun: Gülüşün Güller Açsın. Cüneyt Yalaz tarafından kaleme alınan “Gülüşün Güller Açsın Üzerine Notlar”, oyunun ortaya çıkış sürecini anlatıyor; “Gülüşün Güller Açsın Dramaturji Notları” ise, oyun kadrosunun yürüttüğü temel dramaturjik tartışmaları ve yönelimleri oku­yucuyla paylaşmayı amaçlıyor. Ardından oyunun yazarı Ömer Faruk Kurhan’ın BGST Yayınları’ndan basılan oyun kitabı için yazmış oldu­ğu önsöze yer veriliyor.

Mimesis 15’in bir sonraki dosyası ise, İKSV İstanbul Tiyatro Festivali’ni konu ediniyor: 16. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nden Yansı­malar. Dosya, uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Dik­men Gürün ve tiyatro festivali genel koordinatörü Leman Yılmaz ile yapılmış, festivalin genel yönelimlerini ve sürecini değerlendiren bir söyleşiyle açılıyor. Ardından Mimesis Dergisi’nin İKSV festivali kap­samında organize ettiği, Fırat Güllü (Mimesis), Yılmaz Öğüt (Mitos Bo­yut), Bülent Sezgin (BGST Yayınları), Gülsüm Odabaş (Oyun Dergi­si), Mustafa Demirkanlı (Tiyatro Tiyatro) ve Mehmet Ali Alabora’nın (Gist) konuşmacı olarak katıldığı “Tiyatro Yayıncılığı” başlıklı panelin metnine yer veriliyor. Ardından, festival dahilinde gerçekleşen iki et­kinliğin metni geliyor: Dr. Frank Raddatz’ın “Brecht’in Anti-Metafizik Tiyatrosu” üzerine ve Muriel Mayette’in Comédia Française’nin sa­nat perspektifi ve genel işleyişi üzerine konuşmaları. Sonra, Gökhan Gökçen’in, Mihran Tomasyan ile yaptığı “Çıplak Ayaklar Kumpanyası ile Engin-Ar Gösterisi Hakkında” başlıklı ve Fırat Güllü’nün, oyunun yazarı ve yönetmeni Kerem Kurdoğlu ile yaptığı “Dava Ala Turca” baş­lıklı söyleşileri geliyor. Bu söyleşi metinlerinden sonra, festivalde ser­gilenmiş oyunlar üzerine yazılan ve Bağımsız Seçki bloğunda yayınla­nan eleştiri yazılarının bir bölümüne; Berna Kurt’un Atrofi 1 İsimler Evi ve Sonsuza İskele, Selen Korad Birkiye’nin Geyikler ve Lanetler, Zeynep Günsür’ün harS, Fırat Güllü’nün Hastalık Hastası, Gökhan Gökçen’in Engin-Ar, Bahar Karlıdağ’ın Operation:Orfeo, Şafak Uysal’ın Human Writes ve İlyas Odman’ın Dependent Independences üzerine yazılarına yer veriliyor.

Mimesis 15’in son dosyası ise İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platfor­mu Girişimi’nin (İATP-G) düzenlediği İATG 2008 şenlik programında yer alan, kendi alanlarındaki teatral sorunları ve eğilimleri tartışmaya açan iki panel metninden oluşuyor. İATP-G Eğitmenler Komisyonu ta­rafından organize edilin “Çocuklar ve Gençlerle Tiyatro” başlıklı ilk pa­nele konuşmacı olarak, Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu (Essen Üniversitesi), Yar. Doç. Dr. Nihal Kuyumcu (İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi), Cüneyt Yalaz (Şişli Terakki Lisesi Tiyatro Eğitmeni), Fadime Yılmaz (Zeytinburnu Halk Sahnesi) ve Başak Doğan (Eğitmenler Komisyonu) katılıyor. “Üniversitelerde ve Konservatuarlarda Tiyatro Eğitimi” baş­lıklı panelde ise Prof. Dr. Mehmet Birkiye (İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı), Yar. Doç Dr. Önder Paker (Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü Başkanı), Yar. Doç. Dr. Erbil Göktaş (Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölü­mü Başkan Yardımcısı), Ali Taygun (Rejisör-İstanbul Büyükşehir Be­lediyesi Şehir Tiyatroları), Metin Boran (Yönetmen-Eleştirmen) ve Bü­lent Sezgin (BGST) konuşmacı olarak yer alıyor.

Bu derginin son yazısı ise Burç İdem Dincel tarafından kaleme alınan ve Özen Yula’nın oyun yazarlığını değerlendiren “Kenardaki İnsanla­rın Gözünden Yaşadığı Döneme Tanıklık Eden Bir Yazar: Özen Yula” başlığını taşıyor.

Mimesis’in 14. sayısında, bu sayıda devamını yayınlayacağımızı du­yurduğumuz “Brecht’e Yönelik Yeni Yaklaşımlar” dosyasının 2. bölü­münü, 15. sayının içeriğindeki yoğunluk nedeniyle ve güncel metin­leri yayın önceliği verdiğimiz için 16. sayıya ertelediğimizi belirtmek isteriz.

Ocak 2009

Bu Sayıya Katkıda Bulunanlar

Aysel Yıldırım, Ayşan Sönmez, Bahar Karlıdağ, Bercuhi Berberyan, Berna Kurt, Boğos Çalgıcıoğlu, Burç İdem Dinçel, Bülent Sezgin, Cüneyt Yalaz, Çağıl İvak, Fırat Güllü, Gökhan Gökçen, Hilmi Atıl Ünal, İkna Sarıaslan, İlyas Odman, Metin Göksel, Ömer F. Kurhan, Özge Korkmaz, Özgür Çiçek, Özlem Hemiş Öztürk, Selen Korad Birkiye, Sercan Gidişoğlu, Sezin Gündoğan, Şafak Uysal, Tufan Göbekçin, Uluç Esen, Zeynep Günsür, Zeynep Okan