KHK ile Cumhurbaşkanı Devlet Tiyatrolarında da Söz Sahibi Oldu

Pinterest LinkedIn Tumblr +

703 Sayılı KHK’de Devlet Tiyatroları Kanunuyla ilgili değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanlığı bu alanda da tek yetkili haline geldi.

Son çıkan 703 Sayılı KHK’de, Devlet Tiyatroları Kanunuyla ilgili de önemli değişiklikler yer aldı. KHK’de “Devlet Tiyatroları bir genel müdür tarafından yönetilir” maddesi kaldırıldı. Ayrıca daha önce tüzük ya da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen yönetim ve ödenek ile ilgili kararlar Cumhurbaşkanlığına bağlandı.

HER ŞEY CUMHURBAŞKANINA BAĞLANDI

703 Sayılı KHK’ye göre; 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kanunu’nun birinci maddesi kaldırıldı. Bu madde, “Devlet Tiyatroları bir Genel Müdür tarafından yönetilir” diyordu.

Ayrıca kanunda yer alan “Tiyatronun iç ve yönetim işleri bir tüzükle belirtilir” ifadesi, “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir” olarak değiştirildi.

Yine kannunda yer alan “Devlet Tiyatroları Genel Müdürüne en yüksek sanatkar memur ücretine ilave olarak Bakanlar Kurulunca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödenegi verilir” ifadesi, “Cumhurbaşkanınca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneği verilir” şekilinde değiştirildi

HANGİ MADDELER KALDIRILDI, HANGİ MADDELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI?

703 Sayılı KHK’de Devlet Tiyatrosuyla ilgili ne yer aldı?

MADDE 68- 10/6/1949 tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun;
a) Adı “Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.
b) 10 uncu maddesinin (B) fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
c) 19 uncu maddesinde yer alan “bir tüzükle” ibaresi ” Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.
ç) 1 ila 4 üncü maddeleri, 12 nci maddesi, 15 inci maddesi, 20 ila 22 nci maddeleri, 24 üncü maddesi, ek 7 nci maddesi ve geçici 1 ila geçici 5 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

KALDIRILAN MADDELER NE DİYOR?

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kanunu’nun kaldırılan maddeleri şunlar:

Madde 1 – (Değişik: 14/7/1970 – 1310/1 md.) Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüzel kişiliği haiz, “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlügü” kurulmuştur. Devlet Tiyatroları bir Genel Müdür tarafından yönetilir. Genel Müdürün emrinde yeteri kadar Genel Müdür yardımcısı bulunur. Genel Müdürlük Bakanın onayı ile yurt içinde ve yurt dışında milli ve milletlerarası festivaller ile turneler tertibedebilir.(2) Genel Müdürlük mali, idari ve teknik imkanların müsaadesi içinde Ankara’da ve memleketin lüzum göreceği yerlerinde tiyatrolar kurabilir, mevcutları birleştirir ve bunları kaldırabilir. İhtiyaca göre Ankara ve İstanbul dışında Genel Müdürlüğe bağlı olarak kurulacak tiyatrolar, tercihan rejisör niteliğinde bir müdür yönetiminde kendi kadrosundaki sanatkar ve uzman memurlar veya merkezden gönderilecek sanatkar, uzman memurlarla çalıştırabileceği gibi tertiplenecek turnelerle de faaliyette bulundurulabilir.

Madde 4 – (Değişik: 14/7/1970 – 1310/1 Md.) Devlet Tiyatrolarında; A) (Değişik: 27/5/1983 – 2833/1 md.) Genel Müdür, Kültür ve Turizm Bakanının teklifi üzerine, yükseköğretim kurumlarının birinden mezun, özel veya kamu kuruluşlarında veya bunların her ikisinde en az 15 yıl hizmet görmüş; sahne hayatında başarılarıyla tanınmış sanatçılar, tiyatro yazarları, eleştirmenleri,temayüz etmiş tiyatro yönetmenleri ile üniversitelerde tiyatro sanatı dalında görev yapan öğretim elemanları arasından, müşterek kararname ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesi hükmüne göre, B) Başrejisör, Genel Müdür yardımcıları ve yabancı uzmanlar Genel Müdürün teklifi üzerine Kültür ve Turizm Bakanı tarafından, C) Edebi Heyetin sanat ve edebiyat alanında tanınmış 3 üyesi Kültür ve Turizm Bakanı tarafından, sanatkar üyesi ise Devlet Tiyatrosu sanatkarları arasından Genel Müdür tarafından, D) Devlet Tiyatroları kadrosunda bulunan diğer her çeşit görevliler Genel Müdür tarafından, göreve alınırlar

Madde 12 – (Değişik: 14/7/1970 – 1310/1 md.) Devlet Tiyatrolarının gelirleri: a) Genel bütçenin Kültür ve Turizm Bakanlığı kısmının “Eğitim kurumları giderleri” tertibinden ayrılan ödenek, b) Temsillerden elde edilecek hasılat, c) Tanıtıcı ve aydınlatıcı yayınlardantemin olunacak gelirler, d) Tiyatro Faaliyetinden yararlanan il özel idareleri ile belediyelerince yapılabilecek bağışlar, e) Her çeşit bağışlar ve diğer çeşitli gelirler, f) Tertiplenecek milli ve milletlerarası festivallerden elde edilecek hasılattan ibarettir

Madde 15 – (Değişik: 13/3/1990 – KHK – 409/1 md.) Devlet Tiyatrosunun bütçesi her yıl Maliye ve Gümrük Bakanlığının olumlu görüşü üzerine Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Kültür Bakanlığınca tasdik edilir.(1)

Madde 20 – (Değişik:7/2/1990 – 3612/25 md.) Devlet Tiyatrosunun, Kültür Bakanlığınca tasdik edilecek olan bütçesi ve buna dayanılarak yıl içinde yapılacak giderlere ve gelirlere ait evrak, tetkik ve vize edilmek üzere kesinhesap cetvelleriyle birlikte yıl sonlarından itibaren en çok üç ay içinde Sayıştaya gönderilir.(1)

Madde 22 – l6/12/1940 tarihli ve 3942 sayılı kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir: Cumhurbaşkanlığı Filarmonik 0rkestrası konserlerinden elde edilecek giriş ücretlerinin yarısı Maliye ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarınca belirtilecek esaslara göre orkestra üyelerine ödenir

Madde 24 – 20/5/1940 tarihli ve 3829 sayılı kanunun 7 ve 9 uncu maddeleriyle 10 uncu maddesinin Devlet Tiyatrosuna alınacak mezunlar hakkındaki hükümleri, keza aynı kanunun 5/3/1945 tarihli ve 4702 sayılı kanunun birinci maddesiyle değiştirilen 8 inci maddesi, 12/6/1936 tarihli ve 3045 sayılı kanunun 5/3/1945 tarihli ve 4701 sayılı kanunun 3 üncü maddesiyle değiştirilen geçici birinci maddesi, 16/12/1940 tarihli ve 3942 sayılı kanunda temsile ait hükümler ve 4450 sayılı kanun kaldırılmıştır.

Ek Madde 7 – (Ek: 17/3/1983 – KHK 58/2 md.; Aynen kabul 27/5/1983 – 2833/2 md.) Kanunda geçen Milli Eğitim Bakanı ifadeleri, Kültür ve Turizm Bakanı, Milli Eğitim Bakanlığı ifadeleri de, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.

Geçici Madde 1 –Devlet Konservatuvarı ve Cumhurbaşkanlığı Filarmonik Orkestrası döner sermayesi hakkındaki 4450 sayılı kanunla verilmiş olan döner sermayenin sonradan yapılmış olan ilaveler de dahil olmak ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih esas tutulmak üzere kanunun yürürlüğünden itibaren Maliye ve Kültür ve Turİzm Bakanlıkları tarafından bir ay içerisinde bir bilançosu yaptırılır. Döner sermayenin bu bilançoya göre tahakkuk eden nakit ve bu mahiyette olan menkul kıymetteki mevcudu ile her türlü hak ve borçları Hazineye geçer. Döner sermayeden sağlanmış olan her çeşit menkul eşya mefruşat ve demirbaş Devlet Tiyatrosuna devrolunur.

Geçici Madde 5 – (Ek: 14/7/1970 – 1310/4 md.) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Kanunu kabul edilip yürürlüğe girinceye kadar 5441 sayılı Kanunun opera ile ilgili hükümleri uygulanır.

Gazete Müstehak da durumu sosyal medya hesabından duyurdu.

Evrensel

Paylaş.