14.Ulusal Drama Semineri

Türkiye 14. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri  2012,  22 – 24 Haziran tarihinde Ankara’da yapılıyor.

Değerler Eğitimi ve Drama

KATILIM

Bildiri ve Poster Sunumu

Buluşmaya değerler eğitimi ile ilgili bilimsel kurallar çerçevesinde bildiri ve poster sunulabilir. Bildiri ve poster sunumlar bilim kurulu tarafından incelendikten sonra kabul edilebilecektir. Bildiriler en çok 10 A4 sayfa, poster özetleri ise 2 sayfa olmalıdır. Posterler 70×100 ölçüsünde hazırlanmalı ve 22 Haziran Cuma sabahı 09.00’da panolara asılmalıdır. (Ayrıca katılımcılara dağıtmak amacıyla, yeterli miktarda A4 ölçüsünde poster kopyasını yanınızda bulundurunuz.) Bildirilerin tam metni, posterlerin ise 2 sayfalık özeti Arial 10 biçiminde yazılmalı ve e-posta ekinde başvuru formu ile birlikte 11 Haziran 2012 tarihine kadar Oluşum’a teslim edilmelidir. Bildiriler ve poster özetleri seminer kitabında yayınlanacaktır.

Atölye Katılımı

Atölye çalışmalarına katılmak için atölye katılım bedelini ilgili banka hesabına yatırıp, başvuru formu (ya da iletişim bilgilerini dekonta yazıp) ve banka dekontunu Oluşum’a iletmek gerekmektedir. Atölye ücreti elden de teslim edilebilir. Atölyeler  2 ve 4 oturum (6 ve 12 saat) olarak yapılmakta olup, Katılımcılara “katılım belgesi” verilecektir.

ATÖLYELER

Atölye 1

Erken Çocukluk Döneminde Farklılıklara Saygı Eğitimi

Prof. Dr. Aysel Köksal AKYOL

Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi / ANKARA

Farklı ırk, dil, din, cinsiyet, sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri olan çocukların bir arada olduğu erken çocukluk eğitimi kurumlarında, her çocuğun biricik olduğu ilkesinin dikkate alınması ve çocuklara farklılıklara saygı eğitimi verilmesi hoşgörülü toplumların oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir. Eğitimde, her çocuğun biricik olduğu ve çocukların birbirlerinden farklı özelliklere sahip olduğu ilkesinin dikkate alınması gerekmektedir. Aynı zamanda, çocukların da başka bireylerin birbirlerinden faklı özellere sahip olduklarını keşfetmeleri için eğitim ortamları hazırlanmalıdır. Bu nedenlerden dolayı, 12 saatlik  atölyesinde erken çocukluk döneminde olan çocuklara farklılıklara saygı eğitiminin verilmesine yönelik çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

Atölye 2

Farklılıklara Saygı, İnsana Saygı, Yaşama Saygı

Arş. Gör. Gökçe KARAMAN

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi / ANKARA

“Benim adım ………, senin adın ……….,

Benim gözlerim siyah, senin gözlerin yeşil.

Ben saklambaç oynamayı seviyorum, sen evcilik oynamayı.

Bence Evet, Sence Hayır. ……………………….”

Yaşamda görünümümüz, düşüncelerimiz, duygularımız, benzerliklerimiz ve FARKLILIKLARIMIZLA varız. Yaşam becerilerimizi geliştirebilmek, farklılıklarımızla yaşamayı öğrenerek kolaylaşacaktır. Küçük çocuklarla başlayacak olan bu süreç aslında gelecekteki insan ilişkilerini güçlendirecektir. Çocukların yaşamdaki farklılıkları ayırt edebilmesi, çevrelerinde farklılıklara saygılı yetişkinlerin desteği ve rehberliği ile gerçekleşebilir. Böylece küçük yaştan itibaren bu önemli değeri yaşamsal bir değer olarak kazanıp hayata geçirebilirler. 12 saatlik atölyede eğitimcilerle birlikte drama süreci içinde küçük çocuklara “farklılıklara saygı” değerini kazandırabilme yollarının çalışılması amaçlanmaktadır.

Atölye 3

İnsan Hakları Eğitimine Dramatik Bakış

Bil. Uzm. Gökçen ÖZBEK

Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri / ANKARA

Yıl 1948, soğuk bir Paris günü… Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, dünyadaki bütün bireylerin hak ve özgürlüklerini güvence altına almak için bir beyanname hazırlar. Dışarıda, Soğuk Savaş… Roosevelt, bildiriyi “bütün insanlık için bir Magna Carta,” olarak yorumlar. Diğer yanda, Hiroşima… Madde 3, der ki: “Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.” Diğer yanda, Ida Sieakmann -Berlin Duvarı’ndan geçmeye çalışırken öldürülen ilk isim… Yıl 1949, Türkiye’de Bakanlar Kurulu “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin okullarda ve diğer eğitim müesseselerinde okutulması ve yorumlanması”na karar verir. Diğer yanda, Kore Savaşı’nda ölecek askerlerin listesi… Herşey zıddı ile vardır, der, coğrafyası bazen doğu bazen batı olan düşünürler. Bu atölyede, İnsan Hakları ve Demokrasi eğitiminin kendi içindeki zıtlığından, çatışmasından yola çıkılarak ilköğretim programına entegre edilmiş İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi kavramları tartışılacaktır. İlköğretim öğretmenlerinin kendi derslerinde konuya dair farklı bakış açıları oluşturabilecekleri drama oturum örneklerine yer verilecektir. 12 saatlik atölyede ayrıca konuyu katılımcıların kendi alanları ile birleştirerek drama planları yapabilme üzerinde durulacaktır.

Atölye 4

Çevre Eğitiminde Drama:

Çevre-Drama Buluşması

Dr. Harun BERTİZ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi ABD/ BOLU

Eğitimsel pencereden bakıldığında drama, öğrenme yaşantısına getirdiği katkılar bakımından tartışmasız etkili bir süreçtir. Ancak dramanın farklı konu, alan ve disiplinlere uyarlanışında ortaya çıkan olumlu yansımalar, irdelenen konunun sosyolojik derinliğine, bireysel ve toplumsal çatışma durumlarındaki zenginliğe ve dirsek temasına bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Dramanın doğası, sosyolojik açıdan zengin bir içeriğe sahip, bireysel, toplumsal ve içsel çatışma durumları üzerinden fert hayatına dokunan çevresel konuların ele alınmasına oldukça uygundur. Bu bakımdan bu atölyede çevresel bir konu üzerinden belirlenen bir problem durumuna aşamalı bir biçimde, farklı bakış açılarından parça parça ve adım adım dramatik olarak nasıl bir çözüm arayışına gidilebileceğinin izlerini süreceksiniz. Ayrıca mevcut problemi “çözmeye değer bulma”da etkisi olan, içerikteki gerilim unsurlarının ve öğretmen rolde (teacher in role) tekniğinin etki ve önemini irdeleme fırsatı bulacaksınız. Atölye 12 saattir.

Atölye 5

Sorumluluklarım Var, Ya Senin?

Arş. Gör. Dr. Müge ŞEN

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi / ANKARA

Yaşamda var olma ve anlam bulmanın gereği olarak farklı “sorumluluklar”ımızın olduğu bir gerçektir. Sorumluluklarımızın yaşamın farklı dönemlerinde ve alanlarında yoğunlukları değişmektedir. Sorumluluk, kişiler arası ilişkilerin akışını düzenlemede etkili olmasının yanı sıra işbirliği ve paylaşmanın niteliğiyle de ilişkilidir. Bu atölye çalışmasındaki katılımcılarla birlikte, toplum yaşantısının düzenlenmesinde yapıtaşlarından bir değer olarak  “sorumluluk”, yaşamdaki tüm olası durumları deneyimleme fırsatı sunan drama yöntemi ile ele alınacaktır. 12 saatlik atölyenin amacı; erken yaşlardan itibaren çocukların yaşantılarında sorumluluğa yer verebilmek için eğitim ortamlarının yanı sıra farklı sosyal ortamlarda da uygulamalar gerçekleştirebilmeyi çocuklarla çalışan eğitimcilerle hayata geçirmektir.

Atölye 6

Güzel Sanatlar ve Değerler Eğitimi

Bil. Uzm. Nilgün TULUK

Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri / ANKARA

Sanat eğitiminin, bireyin duyarlık kazanabilmesi, barışçıl bir tutum sergileyebilmesi ve demokratik, adil bir birey olabilmesi gibi birçok sosyal ve kültürel değerin gelişmesinde kendiliğinden bir gücü vardır. Değerler didaktik yollarla değil, bireyin kendi istemiyle buna ihtiyaç duyabildiği zaman yaşayabilir ve ancak o zaman anlamlı olur. 12 saatlik atölyede, sanatın boyutlarının her birinin (Resim, müzik, dans, tiyatro) değerlerin bireyde kendiliğinden oluşabilmesi için nasıl araç olarak kullanılabileceği, dramanın bu süreçteki yeri uygulamalı olarak gösterilecektir.

Atölye 7

Tiyatro Oyunu Yönetmenliği

Doç. Dr. Mustafa SEKMEN

Anadolu Üniversitesi Devlet Kons. Sahne Sanatları Bölümü / ESKİŞEHİR

Tiyatro oyunu yönetmenliği ya da diğer deyişle tiyatro rejisörlüğü hakkında temel bilgileri içeren bir atölye çalışması. Tiyatro metninin seçilmesinden  seyirci karşısına çıkana kadar geçilen aşamalar üzerine bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Yönetmenin sanatsal yorumundan çok oyun metninin sahne üzerinde somutlaştırılmasına ilişkin pratik ve temel birikim aktarılacaktır. Yönetmenin görevleri ve aynı zamanda yönetmenin araçları olan sahne etmenleri tanıtılacaktır. (Dekor, kostüm, ışık, efekt v.b. gibi.) Ayrıca rol dağılımı, prova programı ve düzeni, oyuncular ve teknik ekiple ilişkiler, ilk gösterime hazırlık aşamaları ele alınacaktır. 12 saatlik atölyede bir tiyatro metni örnek olarak ele alınıp sahneleme uygulamaları yapılacaktır.

Atölye 8

Toplumsal Cinsiyet

Nevin Öktem

Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri / ANKARA

Bir ailede erkekten neler beklenir? Bir kız çocuğu uslu, oğlan afacan mı olmalıdır? Ya annelerin olmazsa olmaz nitelikleri nelerdir? Kim hangi mesleği yapmalıdır? Genç kızlar yalnız sokağa çıkarsa ayıp mıdır? Delikanlı adam ağlarsa çok mu ayıptır? Tüm bu soruların yanıtları, yani ailede, okulda, iş yerinde, toplumda erkekler ve kadınlar için toplumun uygun saydığı roller, davranışlar, etkinlikler adil midir. İnsanlık onuru ve hakları açısından uygun mudur? Kadın ve erkeklerin yaşamın tüm alanlarında eşit ölçüde yetkinleştirilmiş şekilde, eşit katılımı gerekliliğinin altını çizerek bu soruları irdeleyen 12 saatlik bir atölye gerçekleştireceğiz.

Atölye 9

Aramızdaki Yabancı

Öğr. Gör. Gülşen YEGEN

AİBÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi / BOLU

Kültürel zenginlik, birbirinden farklı kültürlerin bir arada yaşamaları sürecindeki etkileşimlerinden oluşur. Yüzyıllardır farklı dinlerden ve mezheplerden olmasına rağmen, saygı ve hoşgörü içinde birlikte yaşamak Anadolu’nun birçok yerinde görülebilmekteydi. Buna Hatay, Mardin, Sinop ve daha birçok ilimiz örnek olarak gösterilebilir. O kadar bütünlük içinde yaşıyorlardı ki, bazı ritüel davranışları benimsemiş ve yaşatmaya devam etmişlerdir. Şimdilerde ise, “Tanrı misafiri” kavramı nerdeyse ortadan kalkmış, akrabalık ilişkileri bile zayıflamaya başlamış, insana saygı ve hoşgörü kavramları yitirilmeye başlanmıştır. Bu atölyede çeşitli nedenlerle unutmaya başladığımız farklılıklara saygı ve hoşgörü kavramları 6 saatlik bir çalışma ile işlenecektir. (Cumartesi)

Atölye 10

Barış Eğitiminde Drama

Prof. Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi / ADANA

Savaş, somut sonuçları olan ve soyut acılar yaşatan bir durumdur. Savaşın en çirkin yüzünü kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar kısacası masum insanlar yaşarlar. Atölye 6 saat olup, pek çok drama tekniği bir arada kullanılarak  “savaş ve barış” kavramı üzerinde durulacaktır. (Cumartesi)

Atölye 11

Okulöncesi ve İlköğretimde Değerler Eğitimi

Naci ASLAN

Oluşum Drama Enstitüsü Drama Eğitimcisi / ANKARA

6 saatlik atölyede okulöncesi ve ilköğretim programlarının seçilmiş konularından değerler eğitimi uygulamaları yapılacaktır. (Cumartesi)

Atölye 12

Okulöncesinde Drama Örnekleri

Bil. Uzm. Derya ÖZER

Atölye kapsamında okulöncesi öğretmenlerine yönelik maske, müzik, resim, görsel sunu gibi farklı çıkış noktalarının kullanıldığı uygulama örnekleri yapılacaktır. Atölye 6 saattir. (Pazar)

Atölye 13

Okulöncesinde Sevgi, Saygı, Paylaşma ve Yardımlaşma

Gamze Gül YANIKÖMEROĞLU

Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri / ANKARA

6 saatlik atölyede, okulöncesinde değerler eğitiminin önemi vurgulanacak ve değerler eğitiminde “Sevgi, Saygı, Paylaşma, Yardımlaşma” konuları ele alınacaktır ve okulöncesine yönelik uygulama örneklerine yer verilecektir. (Pazar)

drama hayatın provasıdır

OLUŞUM DRAMA ENSTİTÜSÜ

www.olusumdrama.com

Yorum


işlemi tamamlayınız: